Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

educationalist /edju:'keiʃənlist/  

  • Danh từ
    nhà giáo
    nhà nghiên cứu, nhà giáo dục học