Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

educational /,edjʊ'kei∫ənl/  

  • Tính từ
    [thuộc] giáo dục, để giáo dục
    ông ta đang đi thăm các trường học và các cơ sở giáo dục khác trong vùng

    * Các từ tương tự:
    educational software, educational television, educationalist, educationally