Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc gieo mạ theo hàng
    việc khoan lỗ