Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nguyên tắc chỉ đạo, đường lối chỉ đạo (để vạch ra chính sách...)

    * Các từ tương tự:
    Guidelines