Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

directive /di'rektiv/  /dai'rektiv/

  • Danh từ
    chỉ thị, lời hướng dẫn