Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tutorial /tju:'tɔ:riəl/  /tu:'tɔ:riəl/

 • Tính từ
  dạy kèm; kèm cặp
  tutorial classes
  lớp dạy kèm
  Danh từ
  thời gian kèm cặp (chỉ vài sinh viên, ở đại học)
  miss a tutorial
  bỏ lỡ thời gian kèm cặp