Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instructional /in'strʌk∫ənl/  

  • Tính từ
    dạy học, giáo dục
    instructional films
    phim dạy học