Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều
  under the auspices of somebody(something)
  dưới sự bảo trợ của
  hội nghị này được thu xếp dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc
  under favourable auspices
  với triển vọng thuận lợi