Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bảo trợ
  patronage of the arts
  sự bảo trợ nghệ thuật
  sự ủng hộ của khách hàng, sự tín nhiệm của khách hàng
  we thank you for your patronage
  chúng tôi cảm ơn ngài về sự ủng hộ của ngài
  quyền bổ nhiệm; quyền giới thiệu (ai vào một chức vụ quan trọng)