Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sponsorship /'spɒnsə∫ip/  

  • Danh từ
    sự bảo lãnh, sự bảo trợ
    sự tài trợ