Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    under the aegis of somebody (something)
    sưới sự bảo trợ của (đặc biệt là của các hội thiện)