Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời khuyên bảo, lời chỉ bảo
    financial counselling
    lời chỉ bảo về mặt tài chính