Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrister /'bæristə[r]/  

  • Danh từ
    luật sư

    * Các từ tương tự:
    barrister-at-law, barristers-at-law