Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deliberation /di,libə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự cân nhắc kỹ, sự bàn bạc kỹ
    sự khoan thai, sự thận trọng
    walk with great deliberation
    bước đi rất khoan thai