Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ in) dạy, huấn luyện
  instruct a class in history
  dạy một lớp về sử
  (+ about) chỉ dẫn, bảo
  tôi đã bảo họ luôn luôn khóa cửa phòng
  cho hay, cho biết
  chúng tôi đã được khách hàng của chúng tôi cho hay là ông nợ họ 300 bảng
  (luật học) nhờ (luật sư) biện hộ cho
  Ai là luật sư biện hộ trong vụ này đây?

  * Các từ tương tự:
  instructible, instruction, instructional, instructive, instructively, instructiveness, instructor, instructorial, instructorship