Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instructiveness /in'strʌktivnis/  

  • Danh từ
    tính chất dạy học, tính chất là bài học