Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instructible /in'strʌktəbl/  

  • Tính từ
    có thể chỉ dẫn, có thể chỉ thị cho
    có thể dạy dỗ, có thể đào tạo