Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  educate somebody [in something]
  giáo dục, dạy dỗ
  cha mẹ phải dạy dỗ con cái biết cách cư xử tốt
  anh học ở trường nào?

  * Các từ tương tự:
  educated