Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm sáng tỏ, khai sáng
  can you enlighten me as to the new procedure?
  anh có thể làm cho tôi sáng tỏ thủ tục mới không?

  * Các từ tương tự:
  enlightened, enlightener, enlightenment