Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enlightener /in'laitnə/  

  • Danh từ
    được làm sáng tỏ (một vấn đề...)