Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    mở mang trí óc (ai); soi sáng; ((thường), (mỉa mai)) khai trí

    * Các từ tương tự:
    edifying