Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  canh tác, trồng trọt
  trau dồi, tu dưỡng
  cultivate the mind
  trau dồi trí tuệ
  (đôi khi xấu) vun đắp
  vun đắp quan hệ bạn bè với những người có thế lực
  (đôi khi xấu) lấy lòng (ai)
  you must cultivate people who can help you in business
  anh phải cố lấy lòng những người có thể giúp anh trong kinh doanh

  * Các từ tương tự:
  cultivated