Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khuyến khích, cổ vũ
  khuyến khích sự phát triển của công nghiệp địa phương
  nhận nuôi (con của người khác)
  chúng tôi nhận nuôi em bé trong nhiều tháng trong khi mẹ cháu nằm bệnh viện

  * Các từ tương tự:
  Foster Seeley detector, foster-, foster-brother, foster-child, foster-dam, foster-daughter, foster-father, foster-home, foster-mother