Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ succor)
  sự cứu giúp
  bring succour to the wounded
  cứu giúp những người bị thương
  Động từ
  (Mỹ succor)
  cứu giúp

  * Các từ tương tự:
  succourable