Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể giúp đỡ; cứu giúp (trong nguy khốn) được