Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nurture /'nɜ:t∫ə[r]/  

 • Động từ
  nuôi dưỡng; bồi dục
  em bé được nuôi dưỡng tốt
  nurture delicate plants
  bồi dục những cây yếu
  (bóng) hậu thuẫn
  we want to nurture the new project
  chúng ta cần hậu thuẫn cho đề án mới
  Danh từ
  sự nuôi dưỡng; sự bồi dục
  the nurture of a delicate child
  sự nuôi dưỡng một đứa trẻ yếu
  sự hậu thuẫn
  the nurture of new talent
  sự hậu thuẫn cho tài năng mới