Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động) thăng cấp, thăng chức; đề bạt
  anh ta được thăng cấp, đẩy mạnh, khuyến khích
  đẩy mạnh
  promote trade
  đẩy mạnh việc buộn bán
  promote a bill in Parliament
  xúc tiến các bước để thông qua một dự luật ở nghị viện
  quảng cáo bán
  a publicity campaign to promote her new book
  một chiến dịch quảng cáo bán cuốn sách mới ra của bà ta

  * Các từ tương tự:
  promoter