Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upstairs /,ʌp'steəz/  

 • Phó từ
  lên gác; trên gác
  walk upstairs
  đi lên gác
  I was upstairs when it happened
  tôi ở trên gác khi sự việc xảy ra
  kick somebody upstairs
  xem kick
  Danh từ
  (số ít) (khẩu ngữ)
  gác, tầng trên
  the upstairs of this house is all new
  tầng trên của ngôi nhà này toàn là mới