Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    tán thành (một học thuyết, một phong trào)

    * Các từ tương tự:
    espouser