Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người tán thành, người theo (một thuyết, một phong trào...)