Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (cách viết khác publicise)
    đưa cho thiên hạ biết
    quảng cáo