Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cha đỡ đầu; mẹ đỡ đầu
  người bảo hành
  người tài trợ; hãng tài trợ (cho một chương trình rađiô, tivi… với mục đích quảng cáo)
  người bảo trợ
  Động từ
  bảo lãnh; bảo trợ
  một vận động viên được một ngân hàng bảo trợ
  tài trợ
  một chương trình nghiên cứu được chính phủ tài trợ

  * Các từ tương tự:
  sponsorial, sponsorship