Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sponsorial /spɔn'sɔ:riəl/  

  • Tính từ
    đỡ đầu
    bảo đảm