Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promoter /prə'məʊtə[r]/  

 • Danh từ
  người khởi xướng và tài trợ (một công ty, một phong trào thể thao…)
  boxing promoter
  người khởi xướng và tài trợ cho phong trào quyền Anh
  (+ of) người ủng hộ
  an enthusiastic promoter of good causes
  một người ủng hộ nhiệt tình những sự nghiệp chính đáng
  (hóa học) chất tăng hoạt