Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (underwrote, underwritten)
  bảo hiểm (hàng hóa, tàu thủy)
  bảo lãnh
  các cổ phần được Ngân hàng Anh bảo lãnh
  đảm trách tài trợ
  chính phủ đảm trách tài trợ cho dự án mới với một món tiền trợ cấp là 5 triệu bảng

  * Các từ tương tự:
  underwriter