Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insure /in'∫ɔ:[r]/  /in'∫ʊər/

 • Động từ
  bảo hiểm
  insure one's house against fire
  bảo hiểm hỏa hoạn
  như ensure
  xem ensure

  * Các từ tương tự:
  insured, insurer