Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ Mỹ insure/in'∫ʊər/)
  bảo đảm
  quyển sách bảo đảm sự thành công của ông ta
  xin bảo đảm rằng ban đêm mọi đèn đều tắt
  những viên thuốc này sẽ bảo đảm cho anh một giấc ngủ ngon