Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (certified)
  chứng nhận; cấp chứng nhận
  giấy chứng nhận khai sinh của ai
  chứng nhận là mất trí
  nó được chứng nhận là mất trí và được cho vào bệnh viện tâm thần