Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chứng nhận, chứng thực; nhận thực
  những giấy tờ này chứng nhận sự kiện là
  attest a signature
  nhận thực một chữ ký

  * Các từ tương tự:
  attestant, attestation, attested, attester, attestor