Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phế truất (vua…), hạ bệ
  depose to doing something
  (luật học) cung khai
  depose to having seen something; depose that one saw something
  cung khai đã thấy việc gì