Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substantiate /səb'stæn∫ieit/  

  • Động từ
    chứng minh
    can you substantiate your accusations against him?
    anh có thể chứng minh lời buộc tội của anh đối với nó không?