Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

authenticate /ɔ:'θentikeit/  

  • Động từ
    xác nhận là đúng, xác nhận
    các chuyên gia đã xác nhận bản viết tay đúng là của Shakespeare