Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

validate /'vælideit/  

 • Động từ
  hợp thức hóa
  validate a contract
  hợp thức hóa một hợp đồng

  * Các từ tương tự:
  Validated inflation