Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corroborate /kə'rɒbəreit/  

  • Động từ
    xác nhận, chứng thực
    thí nghiệm đã xác nhận những lời tiên đóan của bà ta