Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  văn kiện, tư liệu
  Động từ
  chứng minh bằng tư liệu
  can you document these claims?
  Anh có thể chứng minh những yêu sách này bằng tư liệu không?

  * Các từ tương tự:
  documental, documentary, documentation