Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

documentary /,dɒkjʊ'mentri/  

 • Tính từ
  gồm tư liệu; cung cấp tư liệu
  documentary film
  phim tư liệu
  documentary proof
  chứng cứ với đầy đủ tư liệu
  Danh từ
  phim tư liệu