Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

documental /,dɔkju'mentl/  

  • Tính từ
    (thuộc) tài liệu, (thuộc) tư liệu
    phim tài liệu
    Danh từ
    phim tài liệu