Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

certificate /sə'tifikət/  

 • Danh từ
  chứng chỉ; bằng, văn bằng
  an examination certificate
  chứng chỉ thi đỗ
  a birth certificate
  giấy khai sinh
  death certificate
  giấy khai tử
  marriage certificate
  giấy giá thú

  * Các từ tương tự:
  Certificate of deposit, Certificate of Secondary Education, certificated