Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

certificated /,sɜ:tifi'keitid/  

  • Tính từ
    được cấp chứng chỉ khả năng; có bằng