Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

documentation /,dɒkjʊmen'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự chứng minh bằng tư liệu
    tư liệu chứng minh